Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo
 
O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi    Propisi     Kontakt
  O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 

R/b

AKTIV NASTAVNIKA

Prezime i ime nastavnika

Razrednik

1.     

Aktiv nastavnika razredne nastave

I razreda

Bijelonja Arzija

I1

Bojadžija Samira

I2

Fejzić Husein

I3

Imamović Lejla – predsjednik aktiva

I4

 

 

Zorbić Daniela

I5

2.     

Aktiv nastavnika razredne nastave

II razreda

Latifić Suada

II1

Zagorac Asima

II2

Efendić Ševala– predsjednik aktiva

II3

Mudželet Nermina

II4

3.     

Aktiv nastavnika razredne nastave

III razreda

Baraković Alma

III1

Pačavar Dženana – predsjednik aktiva

III2

Alilović Sabina

III3

Haziri Zejnil

III4

4.     

Aktiv nastavnika razredne nastave

IV razreda

Kadić Sanela

IV1

Kosovac Adela

IV2

Hardaga Nermina – predsjednik aktiva

IV3

Imamović Elmir

IV4

5.     

Aktiv nastavnika razredne nastave

V razreda

Bašalić Adem

V1

Gojak Samira – predsjednik aktiva

V2

 

 

6.     

Aktiv nastavnika

 

·         Bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti,

·         Likovne i

·         Muzičke kulture

Šačić Fahrija

IX-2

Katana Samka

VI-4

Dedić Ramiz – predsjednik aktiva

V-3

Alajbegović Aida

 

Šehović Alma

 

Salihović Ibrahimbegović Melisa

IX-4

7.     

Aktiv nastavnika

 

·         Stranih jezika

(Engleski i Njemački)

Sabljica  Izeta

VI-1

Voloder  Smajo

IX-1

Varešanović  Hajrija

VIII-2

Voloder  Sabina

VII-1

Šabić Sanela – predsjednik aktiva

VIII-1

Gasal Aida

VII-2

8.     

Aktiv nastavnika

 

·         Matematike,

·         Fizike

 

Osmanović Indira

VII-4

Dupovac Advija

 

Hasanbegović Haso

 

Sofić-Maličević Mirzeta – predsjednik aktiva

 

Kuldija Habiba

 

9.     

Aktiv nastavnika

        

·         Informatike i

·         Tehničkog odgoja

Botulja Elma

VIII-4

Bošnjak Irma

 

Delić Almir – predsjednik aktiva

 

Nuhanović Adis

IX-5

10.     

Aktiv nastavnika

 

·         hemije,  kulture življenja 

·         biologije,

·         i tjelesnog odgoja

Hamidović Nermina

 

Vejselović Kadrija – predsjednik aktiva

V3

Kebat Zdenko

 

Satina Sućeska Jasmina

VII-3

11.     

Aktiv nastavnika

 

·         historije,

·         geografije,

·         vjeronauke,

·         društvo/kultura/ religija,

·         građanskog obrazovanja

Proho Samija

VI-2

Dučić-Jusić Senada

 

Hukara Ševala

VIII-3

Spiljak Alma

 

Alibegović Enisa – predsjednik aktiva

IX-3

Ćehajić Kenan

 

Tolić Dragan

 

Kerović Sabaheta

 


PROGRAM RADA STRUČNIH AKTIVA

Stručni aktivi su stručni organi škole koji neposredno rješavaju odgojno-obrazovna pitanja u okviru konkretnog  nastavnog  predmeta ili grupe srodnih predmeta

Zadaci stručnih aktiva su da:

 • Predlažu Nastavničkom vijeću podjelu predmeta na nastavnike
 • Vrše izbor udžbenika, priručnika i druge literature i predlažu Nastavničkom vijeću da odobri njihovu upotrebu
 • Programiraju i planiraju odgojno-obrazovni rad, sačinjavaju globalne i operativne planove za redovnu, dopunsku i dodatnu nastavu, te slobodne aktivnosti i prate njihovo ostvarivanje
 • Bave se usaglašavanjem metoda, oblika, nastavnih sredstava i tehničkih pomagala
 • Ostvaruju koordinaciju i korelaciju među srodnim nastavnim predmetima
 • Pružaju pomoć u radu nastavnicima pripravnicima
 • Analiziraju uspjeh učenika iz pojedinih predmeta i poduzimaju mjere za pružanje pomoći učenicima koji zaostaju u radu, kao i stimulisanje učenika koji brže napreduju
 • Organizuju predavanja, diskusije i rasprave o pitanjima i problemima iz oblasti uže struke, savremene didaktike i metodike
 • Organizuju ogledna predavanja i međusobne posjete nastavnika radi razmjene i prenošenja iskustava naročito u primjeni efikasnih oblika, metoda i sredstava u radu
 • Bave se organizacijom  timskog rada
 • Izrađuju instrumente za objektivno vrednovanje rada i napredovanje učenika( testovi znanja, kriterijski testovi, kontrolne vježbe i dr.)
 • Pristupaju izdvajanju suštinskih i bitnih pojmova, informacija i činjenica u okviru pojedinih nastavnih tema i jedinica
 • Razmatraju didaktičko-metodički pristup organizovanju i realizaciji dopunskog i dodatnog rada
 • Vrše izbor sadržaja i oblika rada u okviru slobodnih aktivnosti
 • Prate i podstiču individualno usavršavanje svojih članova
 • Sarađuju sa  stručnim saradnicima u školi.
   
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo