O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi    Propisi     Kontakt
  O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 
Član 107. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju

(Vijeće roditelja)

(1) Vijeće roditelja je tijelo u okviru kojeg se promoviraju interesi roditelja učenika škole u odgojno-obrazovnom procesu škole.

(2) Škola ima vijeće roditelja koje se bira za tekuću školsku godinu, a čine ga po jedan predstavnik roditelja učenika iz svakog odjeljenja.

(3) Vijeće roditelja u školi radi i djeluju na osnovu poslovnika o radu vijeća roditelja.

(4) Vijeće roditelja svoje aktivnosti može koordinirati i međusobno sarađivati između škola na nivou općina ili kao vijeće roditelja na nivou Kantona.

(5) Osnovne aktivnosti vijeća roditelju su:

a) promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici,

b) prezentiranje stavova roditelja učenika školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,

c) podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole,

d) obavještavanje školskog odbora i bilo koje druge zainteresirane strane o stavovima vijeća roditelja kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu školskog odbora ili druge zainteresirane strane,

e) učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi,

f) razvijanje komunikacije i odnosa između učenika, nastavnika, roditelja i zajednice,

g) predlaganje mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada,

h) predlaganje mjera za unapređenje saradnje roditelja sa školom,

i) pružanje pomoći i podrške u poboljšanju uvjeta rada škole,

j) druge aktivnosti koje su od općeg interesa za rad škole.VIJEĆE RODITELJA

Redni

broj

Razred

 PREZIME I IME RODITELJA

1.

I-1

Lukovac Irma

2.

I-2

Mujanović Dina

3.

I-3

Raščić Ćormehić Irma

4.

I-4

Kazić Jasmin

5.

II-1

Lisica Mersiha

6.

II-2

Kurtović Edin

7.

II-3

Dudo Emir

8.

II-4

Subašić Adel

9.

III-1

Aganović Mirnesa

10.

III-2

Katana Sema

11.

III-3

Jašarević Indira

12.

III-4

Ramić Ajdin

13.

III-5

Subašić Nermina

14.

IV-1

Suljagić Adis

15.

IV-2

Bajramović Mersiha

16.

IV-3

Kaltak Aldin

17.

IV-4

Veljan Amina

18.

V-1

Čerkez Enes

19.

V-2

Hastor Sead

20.

V-3

Planja Azra

21.

V-4

Bajramović Senada

22.

VI-1

Karaman-Fazlić Medina

23.

VI-2

Mekić Nihada

24.

VI-3

Salihagić Sanela

25.

VI-4

Kaljanac Jasmina

26.

VII-1

Okerić Belma

27.

VII-2

Hodžić Samir

28.

VII-3

Čorbo Mirela

29.

VII-4

Hajrić Aida

30.

VIII-1

Zajko Arnela

31.

VIII-2

Smječanin Šeherzada

32.

VIII-3

Šahović Amra

33.

VIII-4

Fazlagić Almedina

34.

IX-1

Kljuno Amra

35.

IX-2

Spahija Enesa

36.

IX-3

Šahović Kada

37.

IX-4

Hodžić Samira

   
 
 
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo