O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi    Propisi     Kontakt     MONKS
  Online nastava

O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 
   
DOKUMENTI
PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA PERIOD 01.01. DO 31.03.2023. GODINE    
      https://forms.office.com/e/KkiF24UiSi
PLAN INTEGRITETA  
Odluka o izmjenama plana javnih nabavki za 2022. godinu OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
3124-7-2-196-3-3/22

P r a v i l n i k  o internom prijavljivanju korupcije u  JU OŠ „Umihana Čuvidina“ Sarajevo

Protokol o podjeli, čuvanju, korištenju  i vraćanju udžbenika

Pedagoški standardi i opći normativi za osnovni odgoj i obrazovanje i normativi radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 30/18) Odluka o izmjeni odluke o pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 9/22)

P r a v i l n i k  o izmjenama i dopunama pravilnika o radu JU OŠ "Umihana Čuvidina" Sarajevo

Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 15/22)  

Odluka o izmjenama plana javnih nabavki za 2022. godinu Instrukcija vlastiti prihodi
Plan javnih nabavki za 2022. godinu Plan javnih nabavki za 2021. godinu
ZAKON O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21)
KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA

Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 24/22 i 40/22)

Sporazum o osnovici za obračun plaća u 2022.godini za djelatnost predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 04/22)

Pravilnik o radu JU Osnovne škole »UMIHANA ČUVIDINA « Sarajevo Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU OŠ "Umihana Čuvidina" Sarajevo
Pravila JU OŠ "Umihana Čuvidina" Sarajevo Pravilnik o radu biblioteke JU OŠ "Umihana Čuvidina" Sarajevo
Pravilnik  o kućnom redu JU OŠ „Umihana Čuvidina“ Sarajevo Etički kodeks OŠ“Umihana Čuvidina“ Sarajevo
Uputstvo za vođenje elektronskog dnevnika u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 31/19)
Office 365 – Priručnik za učenike Office 365 – Priručnik za nastavnike
Smjernice za postupanje u slucaju nasilja nad djecom u BiH Smjernice za postupanje u slucaju nasilja nad djecom u digitalnom okruzenju u BiH
Pravilnik o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 52/19) Pravilinici o programu sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama KS
 Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 29/19)   Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 29/19) 
Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 34/12) Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 32/19)

Pravilnik o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih svjedodžbi u osnovnoj i srednjoj školi ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 20/2019

Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastave ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 2/20)
Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanova na području Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 12/22)

Pravilnik s kriterijima za proglašavanje radnika za čijim radom je potpuno ili djelimično prestala potreba u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo

("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 9/22)
Pravilnik o polaganju eksterne mature ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 25/18) Pravilnik o izmjenama pravilnika o polaganju eksternoj maturi ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 17/19)  
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju eksterne mature ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 24/19)    
Pravilnik o internoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola i eksternoj procjeni znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 15/18) Pravilnik o izmjeni pravilnika o internoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola i eksternoj procjeni znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 17/2018)
Pravilnik o organizaciji i realizaciji specifičnih oblika nastave iz predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj u osnovnoj školi ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 53/18)  Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama KS ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 2/18)
Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 46/18) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 3/20)
Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 46/18)-II dio   Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 24/18
Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 19/04  Platforma za razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2017.-2022. (" 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'", 2/18)
Pravilnik o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 2/18)
Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 35/17)
 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 32/18) Pravilnik o dopuni pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 30/19)
Spisak udžbenika 2021/22.pdf Termini slobodnih aktivnosti u školskoj 2021/22.godini
Termini konsultacija za školsku 2019/2020.godinu Termini održavanja informativnih sastanaka sa roditeljima za školsku 2021/22.godinu
REGISTAR JAVNIH NABAVKI JU OŠ "UMIHANA ČUVIDINA"   INSTRUKCIJA O PRIMJENI PRAVILNIKA
Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova JU OŠ " Umihana Čuvidina" Sarajevo Pravilnik  o postupku direktnog sporazuma JU OŠ „Umihana Čuvidina“ Sarajevo
ODLUKA - KONKURENTSKI ZAHTJEV OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU VIRUSA COVID-19 Preporuke za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2021/2022. godinu
Metodološko uputstvo za prevenciju i kontrolu infekcije sa SARSCoV 2 i oboljenja COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo ANEKS 1 metodološkom uputstvu za prevenciju i kontrolu infekcije sa SARSCoV 2 i oboljenja COVID-19 u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo
Smjernice za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo Evidencija o razblaženju dezinfekcionog sredstva
PROVJERA OSOBNE HIGIJENE ZAPOSLENIKA

EVIDENCIJA ZA MJERENJE TEMPERATURE UPOSLENIKA

KONTROLNA LISTA HIGIJENE  PROSTORIJA

KONTROLNA LISTA HIGIJENE  DEZOBARIJERE

POSTUPAK PRANJA RUKU VODOM I SAPUNOM Korištenje maski u kontekstu COVID-19
  - IZJAVA/ZAHTJEV ZA POHAĐANJE ONLINE NASTAVE    - IZJAVA O PRAVDANJU IZOSTANAKA
   
   
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo